Školení Praha


Aplikace novely zákona o DPH 2015 a informací GFŘ

BONUS: 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny DPH profi PLUS

Seminář je určen:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

Seminář se bude věnovat novele zákona o DPH 2015 s důrazem na první poznatky praktických problémů.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH, Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

1. Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH

Novela č. 196/2014 Sb.

Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela

Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb. s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

 • Způsob registrace k zvláštnímu  režimu  jednoho správního místa MOSS, Podávání přiznání elektronicky, dodatečná přiznání, opravy základu a sazby daně
 • Informace GFŘ k sazbám daně –  výklad a první praktické zkušenosti
 • Režim přenesení daňové povinnosti na nové komodity podle § 92f, přílohy č. 6 k ZDPH a výklad nařízení vlády 361/2014 Sb.

2. Problematika v oblasti zdaňování nemovitostí

3. Informace GFŘ, názory odborné veřejnosti, judikatura SDEU

 • Opravy staveb pro bydlení, sociálních staveb pro bydlení,
 • Právo stavby – jeho správné zaúčtování – právo zhmotnělé
 • Problematika základních pojmů uvedených v § 48 – první snížená sazba daně u stavebních a montážních prací na dokončené nemovitosti
 • Dodání a výstavba nemovitostí pro sociální bydlení,
 • Převod práva stavby včetně nemovité věci pro sociální bydlení
 • Dodání vybrané nemovité věci podle § 56
 • Nájem vybrané nemovité věci podle § 56a , zvláštnosti nájemních vztahů, finanční pobídky mezi pronajimatelem a nájemcem a jejich daňové řešení, bohatá judikatura SDEU k problematice nájmů

4. Diskuze a odpovědi na dotazy

Doporučený materiál s sebou:  Zákon o DPH s účinností od 1.1.2015, Informace GFŘ ke stavbám

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář

 


Aktuální nabídka seminářů

Aktuální nabídka seminářů týkajících se problematiky DPH 2015 zahrnuje:

> DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady (14.5.2015)

> DPH  a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015 (19.5.2015)

> DPH pro začátečníky (1.6.2015)

> Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady a nejčastější chyby v praxi (2.6.2015)

> Aplikace novely zákona o DPH 2015 a informací GFŘ s důrazem na poznatky praktických problémů (20.7.2015)

 

 


DPH pro začátečníky

Seminář je určen pro:

úplné začátečníky –  pracovníky účtáren, podnikatele, kteří se v praxi s daní z přidané hodnoty dosud nesetkali.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady.

Doporučení: Účastíci si přinesou na seminář Zákon o DPH.

 

Obsah semináře:

 • význam a cíl zákona  o DPH, principy zákona o DPH
 • význam komunitárního práva  pro tuzemskou praxi, vliv práva ES vč. judikatury ESD na aplikaci zákona o DPH
 • význam správného použití pojmů vymezených pro účely ZDPH
 • čtyři pravidla pro určení předmětu daně
 • jak stanovit obrat pro povinnou registraci, povinnosti  při registraci plátce nebo identifikované osoby
 • poskytnutí služby – definice, místo plnění,
 • dodání zboží – definice, místo plnění
 • daňové doklady
 • povinnost přiznat daň
 • základ daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet,
 • zvláštní režimy

 

Časový harmonogram semináře:

1. den – 1.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

2. den – 2.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář


DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady

Seminář je určen pro:

pokročilé účetní a daňové poradce

Cíl semináře:

Posluchači budou provedeni zákonem o DPH pomocí praktických příkladů a situací, které se vyskytují nejčastěji. Vlastní příklady jsou vítány! Je nezbytné, aby měli účastníci s sebou text zákona o DPH.

Obsah semináře:

 • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně
 • dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění)
 • místo plnění
 • základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy)
 • opravy základu daně (dobropisy, vrubopisy, bonusy, slevy, vracení zboží)
 • sazby daně (jedno nebo více plnění)
 • osvobození od daně (nejčastější otázky a problémy, výkladové varianty u některých druhů činností)
 • nárok na odpočet (okamžik vzniku nároku, krácení nároku, různé způsoby krácení, různé důvody krácení, nejčastější chyby a omyly)
 • kdy hledat pomoc v právu ES

Velký prostor pro diskusi, konzultace.

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář

 


DPH a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015

Seminář je určen:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

je probrat novelu zákona o DPH od 1.1. 2015  a vše vysvětlit na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH; Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH:

I.

 • Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela
 • Novela č. 196/2014 Sb.
 • Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb. s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

II.

První zkušenosti s institutem zvláštní režim jednoho správního místa  MOSS

 • registrace
 • podávání přiznání
 • dodatečné daňové přiznání

III.

Sazby daně, dodání zdanitelných plnění z přílohy č. 3a, – sazba daně 10%. Výklad informace GFŘ k sazbám 2015.

IV.

Problematika základních pojmů uvedených v § 48 – první snížená sazba daně u stavebních a montážních prací na dokončené nemovitosti

 • Dodání a výstavba nemovitostí pro sociální bydlení, převod práva stavby včetně nemovité věci pro sociální bydlení
 • Dodání vybrané nemovité věci podle § 56
 • Nájem vybrané nemovité věci podle § 56a , zvláštnosti nájemních vztahů, finanční pobídky mezi pronajimatelem a nájemcem a jejich daňové řešení, bohatá judikatura SDEU k problematice nájmů
 • Režim přenesení daňové povinnosti na nové komodity dle přílohy č. 6 a dle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb.  – praktické zkušenosti

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář

 


Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady

Seminář je určen pro:

účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, podnikatele.

Cíl semináře:

Seznámení se všemi změnami v zákoně o DPH s účinností od 1.1.2015, které procvičíme na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH, Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

1. Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH

2. Změny 2014, 2015, 2016

Novela č. 196/2014 Sb.

 • nová pravidla pro stanovení místa plněn zejména u telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani
 • rozšiřuje v § 3 územní působnost EU o fr.  Regiony Mayote
 • zavádí zvláštní režim jednoho správního místa
 • ruší definici „místa pobytu“ u fyzické osoby – místo ní zavádí znovu definici pojmů „bydliště“ a místo, kde se obvykle zdržuje a „místo pobytu“
 • rozšiřují se dále důvody registrace identifikovaných osob
 • umožňuje se  osobám  které chtějí použít zvláštní režim jednoho správního místa  od 1. ledna 2015, se registrovat k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014. – vazba na DŘ

Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela

 • druhá snížená sazba daně ve výši 10%
 • promítnutí do dalších ustanovení zákona
 • nové přílohy k zákonu

4. Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb.   s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

 • navrácení osvobozeného nájmu do obratu v § 4a
 • nová ustanovení § 6k, § 6l – identifikované osoby
 • základ daně při dovozu
 • oprava základu daně i v případě přijaté úplaty před DUZP
 • oprava základu daně a výše daně u dílčího plnění – 3 roky od konce zd. období po převzetí celkového díla  při předání po částech
 • potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu
 • změny v ustanovení § 48  Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo u dokončené stavby pro sociální bydlení, nový § 49, zásadní změny
 • změny v §56 – dodání nemovité věci – nové definice pojmů
 • nájem nemovité věci
 • prodej zboží za ceny bez daně
 • zvláštní režim pro investiční zlato
 • režim přenesení daňové povinnosti – změny
 • dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti – zásadní ustanovení – vazba na Nařízení vlády

5. Informace GFŘ

 • nespolehlivý plátce   –  nová informace GFŘ- zpřísnění již od 1.10,2014, možnost odvolání proti rozhodnutí FU o nespolehlivém plátci – § 109 DŘ (dodatky č. 1  a č. 2   k Info GFŘ –  poslední k 21.8.2014)
 • vývoj ustanovení o ručení  příjemce zdanitelného plnění – praktické dopady
 • informace GFŘ k sazbám
 • informace GFŘ k elektronickému podávání
 • informace GFŘ ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa

(očekávaná Informace GFŘ ke zdanění nemovitostí)

Doporučený materiál s sebou:  Zákon o DPH s účinností od 1.1.2015 

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář

 


Chybné náležitosti na daňovém dokladu

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nemá chybný údaj o dodavateli na daňovém dokladu vliv na oprávněnost nároku na odpočet DPH.

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy na daňových dokladech k dodávkám byla uvedena jiná osoba, než která plnění uskutečnila. Plnění uskutečnila fyzická osoba, která byla plátcem daně. Tato fyzická osoba obdržela úplatu za plnění a dopustila se podvodu, neboť vydávala plnění za uskutečněná jinými osobami a vystavovala jejich jménem daňové doklady.

Správce daně zpochybnil nárok na odpočet daně.

Nejvyšší správní soud se však s jeho názorem neztotožnil. Nesprávný údaj na daňovém dokladu lze prokazovat i jiným způsobem. Bylo-li prokázáno, že plnění bylo uskutečněno, a není-li sporu o tom, kdo je uskutečnil, pak nárok na odpočet nelze upřít jen proto, že dodavatel uvedl nesprávnou osobu jako dodavatele na daňový doklad. Nejde o fiktivní doklady, pouze o doklady s nesprávnou náležitostí.

Daňové řešení tak nesleduje směr trestněprávního řízení. Bude-li podvodný dodavatel odsouzen v trestněprávním řízení, nemusí to znamenat ztrátu nároku na odpočet pro odběratele.

28.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.

 


Sazby DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna schválila změny v DPH od příštího roku. Zavedení další sazby daně ve výši 10 % se má týkat pouze příštího roku, následně by mělo dojít k návratu ke dvěma sazbám daně. Podívejte se spolu s námi, jakých změn se v rámci daní z přidané hodnoty dočkáme oproti DPH 2014.

Poslanci schválili návrhy změn v sazbách DPH od roku 2015. O dalším osudu novely bude rozhodovat Senát.

Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se nově má nazývat první snížená sazba daně, má být zavedena i druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba daně ve výši 21 %.

 Do sazby 10 % mají být zařazené následující položky, které obsahuje zákon o dph – návrh přílohy č. 3a

 • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti jsou definovány v příloze č. 3a zákona o DPH odkazem na evropské nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

 • Prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely

Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – pokud jsou určené pro výše uvedené účely a spadá pod vyjmenované kódy kombinované nomenklatury.

 • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované

Nevztahuje se na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy (podle zákona o regulaci reklamy). V příloze č. 3a zákona o DPH je též definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.

7.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.

 


Implementační novela zákona o DPH od 1. ledna 2015

V roce 2015 nás čekají nejpravděpodobněji tři novely zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Dne 12. září 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 196/2014 vyhlášena první novela ZDPH, tzv. implementační novela, která bude účinná od 1. ledna 2015 (dále jen „novela ZDPH”).

 Okruhy změn

Novela ZDPH obsahuje následující věcné změny:

 1. a) změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
 2. b) rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
 3. c) nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

Ke změnám v bodě a) a b)

Zásadní změnou je nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, tj. telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby.

V návaznosti na výše uvedenou změnu pravidel pro stanovení místa plnění u poskytování vybraných služeb se od 1. ledna 2015 pro usnadnění plnění povinností k DPH rozšiřují zvláštní režimy pro neusazené osoby. Dosavadní zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU (dosud § 88 ZDPH) se rozšiřuje o okruh telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání  (tzv. zvláštní režim mimo Evropskou unii). Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k dani, které jsou usazené v EU, ale ne v členském státě konečného zákazníka (tzv. režim Evropské unie).

Pro oba zvláštní režimy se zavádí do ZDPH společný pojem zvláštní režim jednoho správního místa (překlad anglického pojmu „mini One Stop Shop”), který vychází z prováděcího nařízení č. 282/2011, do něhož byla úprava týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa zapracována prováděcím nařízením č. 967/2012).

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v konkrétním členském státě, kde se k režimu registruje (v tzv. členském státě identifikace), bez toho, aby se registroval pro účely DPH ve všech jednotlivých členských státech, kde poskytuje uvedené služby. Tento členský stát identifikace získané informace a platby předává ostatním členským státům, ve kterých jsou služby poskytnuty, ale ve kterých tato osoba povinná k dani není usazena (tzv. členským státům spotřeby).

Pro lepší pochopení zvláštního režimu uvádím příklad českého plátce, který má v ČR sídlo a poskytuje vybrané služby jak v ČR, tak i v jiných členských státech, tj. např. v Polsku (PL), Itálii (IT) a Bulharsku (BU). Český plátce si zvolí za stát identifikace PL, státy spotřeby jsou BU a IT. Český plátce přizná a odvede DPH za vybrané služby poskytnuté v PL, IT a BU ve státě identifikace, tj. v PL. Polský správce daně předává do jednotlivých států spotřeby informace a platby daně viz obrázek č. 1 „Zvláštní režim pro plátce v ČR”.

Většina ustanovení týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa se týkají správy daně, kde jsou uvedena jak ustanovení vyplývající ze směrnice Rady, tak aplikace daňového řádů. Tato ustanovení jsou zahrnuta v hlavě IV dílu 2 v § 110a až § 110ze ZDPH. V souladu se směrnicí o DPH se daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa platí správci daně v tuzemsku jakožto státu identifikace vždy v eurech.

Ke změnám v bodě c)

Novým vymezením území členského státu Evropské unie dochází ke změně ve vymezení území, která se nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, se pro účely DPH považují za třetí zemi. Těmito zeměmi jsou Guadeloup, Francouzské Guayany, Martinik, Réunionu, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy. Za třetí zemi se považuje také ostrov Mayotte, který přistoupil k Francii a stal se tak nevzdálenějším francouzským departmentem.

Předložená novela zavádí také některé změny ve struktuře ZDPH, které jsou přehledně vyobrazeny ve zvláštní části důvodové zprávy, kterou lze vyhledat na stránkách poslanecké sněmovny pod tiskem č. 214.

Dne 21. srpna 2014 byla na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/) zveřejněna informace „DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)”, která odpovídá na základní otázky nového režimu jednoho správního místa.

Další plánované změny ZDPH

Na závěr bych chtěla jen krátce upozornit na projednávání, v pořadí druhé letošní novely ZDPH s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015 v Poslanecké sněmovně, kterou je sněmovní tisk č. 251, tzv. sazbová novela ZDPH. Tato sazbová novela obsahuje především návrh druhé snížené sazby daně ve výši 10 %, ale pouze na vybrané druhy zboží, kterými jsou knihy, léky a nenahraditelná dětská výživa.

Dále v pořadí třetí letošní novelou ZDPH v Poslanecké sněmovně je sněmovní tisk č. 291, tzv. řádná novela ZDPH. Tato řádná novela obsahuje především zavedení kontrolního hlášení, a to s účinností od 1. ledna 2016 a mimo jiné také rozšíření rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti s účinností od 1. ledna 2015, tzv.dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti. První z těchto dočasných režimů umožňuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 ZDPH ta plnění, u kterých bude použit režim přenesení daňové povinnosti. Seznam plnění zahrnuje nově např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. Druhý dočasný režim, tzv. mechanismu rychlé reakce, který umožní nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.

 30.9.2014, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.