DPH 2015


Aktuální nabídka seminářů

Aktuální nabídka seminářů týkajících se problematiky DPH 2015 zahrnuje:

> DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady (14.5.2015)

> DPH  a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015 (19.5.2015)

> DPH pro začátečníky (1.6.2015)

> Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady a nejčastější chyby v praxi (2.6.2015)

> Aplikace novely zákona o DPH 2015 a informací GFŘ s důrazem na poznatky praktických problémů (20.7.2015)

 

 


DPH pro začátečníky

Seminář je určen pro:

úplné začátečníky –  pracovníky účtáren, podnikatele, kteří se v praxi s daní z přidané hodnoty dosud nesetkali.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady.

Doporučení: Účastíci si přinesou na seminář Zákon o DPH.

 

Obsah semináře:

 • význam a cíl zákona  o DPH, principy zákona o DPH
 • význam komunitárního práva  pro tuzemskou praxi, vliv práva ES vč. judikatury ESD na aplikaci zákona o DPH
 • význam správného použití pojmů vymezených pro účely ZDPH
 • čtyři pravidla pro určení předmětu daně
 • jak stanovit obrat pro povinnou registraci, povinnosti  při registraci plátce nebo identifikované osoby
 • poskytnutí služby – definice, místo plnění,
 • dodání zboží – definice, místo plnění
 • daňové doklady
 • povinnost přiznat daň
 • základ daně
 • osvobozená plnění
 • nárok na odpočet,
 • zvláštní režimy

 

Časový harmonogram semináře:

1. den – 1.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

2. den – 2.6.2015

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář


DPH 2015 v praxi – příklady, příklady, příklady

Seminář je určen pro:

pokročilé účetní a daňové poradce

Cíl semináře:

Posluchači budou provedeni zákonem o DPH pomocí praktických příkladů a situací, které se vyskytují nejčastěji. Vlastní příklady jsou vítány! Je nezbytné, aby měli účastníci s sebou text zákona o DPH.

Obsah semináře:

 • předmět daně, nejčastější omyly, plnění, která nejsou předmětem daně
 • dodání zboží a poskytování služeb včetně speciálních případů (komisionářská smlouva, přeúčtování, bezúplatná plnění)
 • místo plnění
 • základ daně, položky zahrnované do základu daně (dotace, vedlejší náklady, vedlejší plnění, zálohy)
 • opravy základu daně (dobropisy, vrubopisy, bonusy, slevy, vracení zboží)
 • sazby daně (jedno nebo více plnění)
 • osvobození od daně (nejčastější otázky a problémy, výkladové varianty u některých druhů činností)
 • nárok na odpočet (okamžik vzniku nároku, krácení nároku, různé způsoby krácení, různé důvody krácení, nejčastější chyby a omyly)
 • kdy hledat pomoc v právu ES

Velký prostor pro diskusi, konzultace.

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Lektorka Olga Holubová

Olga Holubová

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH – výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců ČR. V současné době poskytuje daňové poradenství podnikatelským i veřejnoprávním či neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH.

Externě též pracuje pro daňově poradenské společnosti a advokátní kanceláře.

 

 Přihláška na seminář

 


Změny v oblasti DPH od roku 2015

Sazba DPH 2015 projde od nového roku změnou. O dalším osudu novely bude rozhodovat Senát. Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se nově má nazývat první snížená sazba DPH, má být zavedena i druhá snížená sazba DPH  ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba DPH ve výši 21 %. Mezi hlavní témata  seminářů zaměřených na novelu zákona o DPH 2015  bude patřit právě sazba DPH.

V roce 2015 nás čekají nejpravděpodobněji tři novely zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Dne 12. září 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 196/2014 vyhlášena první novela ZDPH, tzv. implementační novela, která bude účinná od 1. ledna 2015 (dále jen „novela ZDPH”). Je určitě nutné se s novelou podrobněji seznámit díky školením, které vedou zkušení odborníci.

Okruhy změn

Novela DPH 2015 obsahuje následující věcné změny:

 1. změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
 2. rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
 3. nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

Další změny nastaly v oblasti přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat daň se má nově přenášet na příjemce i při dodání dalšího zboží, u něhož tak stanoví vláda nařízením. Od roku 2015 se zvažuje zavést tento postup například na obiloviny, vybrané kovy či mobilní telefony.

Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH 2015. V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti, se kterými budete seznámeni v odborně vedených kurzech.

Zákon o DPH 2015  má být doplněn o ustanovení o dočasném použití režimu přenesení daňové povinnosti. V tomto režimu má povinnost přiznat daň příjemce u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH 2015, pokud tak vláda stanoví nařízením.

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH v praxi – příklady, příklady, příklady  a díky paní lektorce Olze Holubové se seznamte se změnami v zákoně o DPH v praxi.

 


DPH a problematické okruhy v novele zákona s účinností od 1.1.2015

Seminář je určen:

pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele.

Cíl semináře:

je probrat novelu zákona o DPH od 1.1. 2015  a vše vysvětlit na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH; Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH:

I.

 • Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela
 • Novela č. 196/2014 Sb.
 • Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb. s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

II.

První zkušenosti s institutem zvláštní režim jednoho správního místa  MOSS

 • registrace
 • podávání přiznání
 • dodatečné daňové přiznání

III.

Sazby daně, dodání zdanitelných plnění z přílohy č. 3a, – sazba daně 10%. Výklad informace GFŘ k sazbám 2015.

IV.

Problematika základních pojmů uvedených v § 48 – první snížená sazba daně u stavebních a montážních prací na dokončené nemovitosti

 • Dodání a výstavba nemovitostí pro sociální bydlení, převod práva stavby včetně nemovité věci pro sociální bydlení
 • Dodání vybrané nemovité věci podle § 56
 • Nájem vybrané nemovité věci podle § 56a , zvláštnosti nájemních vztahů, finanční pobídky mezi pronajimatelem a nájemcem a jejich daňové řešení, bohatá judikatura SDEU k problematice nájmů
 • Režim přenesení daňové povinnosti na nové komodity dle přílohy č. 6 a dle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb.  – praktické zkušenosti

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář

 


Průvodce novelou zákona o DPH 2015, s důrazem na praktické příklady

Seminář je určen pro:

účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory, podnikatele.

Cíl semináře:

Seznámení se všemi změnami v zákoně o DPH s účinností od 1.1.2015, které procvičíme na praktických příkladech.

Obsah semináře:

Úvod: Současný právní stav zákona o DPH, Změny Směrnice Rady 2006/2012/ES

1. Zdroje práva při řešení problematiky zákona o DPH

2. Změny 2014, 2015, 2016

Novela č. 196/2014 Sb.

 • nová pravidla pro stanovení místa plněn zejména u telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani
 • rozšiřuje v § 3 územní působnost EU o fr.  Regiony Mayote
 • zavádí zvláštní režim jednoho správního místa
 • ruší definici „místa pobytu“ u fyzické osoby – místo ní zavádí znovu definici pojmů „bydliště“ a místo, kde se obvykle zdržuje a „místo pobytu“
 • rozšiřují se dále důvody registrace identifikovaných osob
 • umožňuje se  osobám  které chtějí použít zvláštní režim jednoho správního místa  od 1. ledna 2015, se registrovat k tomuto zvláštnímu režimu již od 1. října 2014. – vazba na DŘ

Novela č. 262/2014 Sb. – sazbová novela

 • druhá snížená sazba daně ve výši 10%
 • promítnutí do dalších ustanovení zákona
 • nové přílohy k zákonu

4. Řádná novela č. 360/2014 Sb. a nařízení vlády 361/2014 sb.   s účinností od 1.1.2015 – část změn od 1.1.2016

 • navrácení osvobozeného nájmu do obratu v § 4a
 • nová ustanovení § 6k, § 6l – identifikované osoby
 • základ daně při dovozu
 • oprava základu daně i v případě přijaté úplaty před DUZP
 • oprava základu daně a výše daně u dílčího plnění – 3 roky od konce zd. období po převzetí celkového díla  při předání po částech
 • potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu
 • změny v ustanovení § 48  Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo u dokončené stavby pro sociální bydlení, nový § 49, zásadní změny
 • změny v §56 – dodání nemovité věci – nové definice pojmů
 • nájem nemovité věci
 • prodej zboží za ceny bez daně
 • zvláštní režim pro investiční zlato
 • režim přenesení daňové povinnosti – změny
 • dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti – zásadní ustanovení – vazba na Nařízení vlády

5. Informace GFŘ

 • nespolehlivý plátce   –  nová informace GFŘ- zpřísnění již od 1.10,2014, možnost odvolání proti rozhodnutí FU o nespolehlivém plátci – § 109 DŘ (dodatky č. 1  a č. 2   k Info GFŘ –  poslední k 21.8.2014)
 • vývoj ustanovení o ručení  příjemce zdanitelného plnění – praktické dopady
 • informace GFŘ k sazbám
 • informace GFŘ k elektronickému podávání
 • informace GFŘ ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa

(očekávaná Informace GFŘ ke zdanění nemovitostí)

Doporučený materiál s sebou:  Zákon o DPH s účinností od 1.1.2015 

 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektorka:

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové poradenství, činnost pro správce konkursní podstaty a ekonomické poradenství. Firma spolupracovala úspěšně tři roky s mezinárodní auditorskou a daňovou firmou NBG Consulting s.r.o., založenou partnery z Belgie a SRN. V roce 2002 se firma pod novým názvem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o., stala společníky firmy TARA Cerhovice, s.r.o a zápis do OR byl proveden pod novým názvem TARA CZC, s.r.o. Tím se firma TARA CZC,  s.r.o. stala součástí jedné z velmi významných daňových, účetních a auditorských firem v ČR. Od roku 2004 se specializuje na nový zákon o DPH.

Publikační činnost: odborné články a řada odborných publikací k zákonu o DPH.

 

Přihláška na seminář

 


Třetí sazba DPH od 1. 1. 2015

Novela zákona o dani z přidané hodnoty projednávaná pod sněmovním tiskem č. 251 prošla schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a nyní je již v Senátu. Klíčovou novinkou je zavedení třetí sazby DPH.

Zavedení třetí sazby DPH obsahuje návrh novely zákona o DPH, projednávaný v rámci sněmovního tisku č. 251. Předpokládá se, že od 1. 1. 2015 by měly být sazby DPH celkem tři:

–      základní sazba DPH ve stávající výši 21 %,

–      stávající snížená sazba ve výši 15 %, která bude označována jako první snížená sazba DPH, a

–      nová snížená sazba ve výši 10 %, která bude označována jako druhá snížená sazba DPH.

Nová 10% sazba se uplatní jen na dodání vybraného zboží, které je specifikováno v nově navržené příloze č. 3a ZDPH. Jde mj. o:

–      počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti,

–      radiofarmaka, očkovací látky, léky, a

–      hudebniny a tištěné knihy (s výjimkou těch, kde by reklama přesáhla 50 % plochy).

Novinkou je rovněž, že jak nová příloha č. 3a, tak i stávající příloha č. 3 (zboží v první snížené sazbě DPH), příloha č. 4 (umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti pro účely zvláštního režimu podle § 90 ZDPH) a příloha č. 5 (seznam zboží dodávaného v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH) budou svázány místo číselného kódu Harmonizovaného popisu číselného označování zboží s tzv. kódem Nomenklatury celního sazebníku v platném znění (podle přílohy I nařízení Rady EU č. 2658/87). Ale k věcné změně nedochází, neboť nomenklatura celního sazebníku je od harmonizovaného systému odvozena, takže i kódy zůstávají beze změny.

17.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.

 


Chybné náležitosti na daňovém dokladu

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nemá chybný údaj o dodavateli na daňovém dokladu vliv na oprávněnost nároku na odpočet DPH.

Nejvyšší správní soud rozhodoval o případu, kdy na daňových dokladech k dodávkám byla uvedena jiná osoba, než která plnění uskutečnila. Plnění uskutečnila fyzická osoba, která byla plátcem daně. Tato fyzická osoba obdržela úplatu za plnění a dopustila se podvodu, neboť vydávala plnění za uskutečněná jinými osobami a vystavovala jejich jménem daňové doklady.

Správce daně zpochybnil nárok na odpočet daně.

Nejvyšší správní soud se však s jeho názorem neztotožnil. Nesprávný údaj na daňovém dokladu lze prokazovat i jiným způsobem. Bylo-li prokázáno, že plnění bylo uskutečněno, a není-li sporu o tom, kdo je uskutečnil, pak nárok na odpočet nelze upřít jen proto, že dodavatel uvedl nesprávnou osobu jako dodavatele na daňový doklad. Nejde o fiktivní doklady, pouze o doklady s nesprávnou náležitostí.

Daňové řešení tak nesleduje směr trestněprávního řízení. Bude-li podvodný dodavatel odsouzen v trestněprávním řízení, nemusí to znamenat ztrátu nároku na odpočet pro odběratele.

28.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.

 


Kontrolní hlášení u DPH

Zákon o DPH bude nově obsahovat administrativní povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. Plátci DPH se musí přizpůsobit požadavkům zákona o DPH do roku 2016.

Nová povinnost má následující parametry:

 • Povinnost podat kontrolní hlášení

Povinnost podat kontrolní hlášení má plátce:

 1. a)      který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 2. b)      pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 3. c)      který uskutečňuje plnění týkající se investičního zlata.
 • Kdy plátci nemusí výkaz podávat

Kontrolní hlášení nepodává plátce, který uskutečnil pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51 nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63. Kontrolní hlášení rovněž nepodává plátce, který neuskutečnil za kalendářní měsíc žádné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku.

 • Elektronická forma

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 • Lhůta pro kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se podává za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

 • Sankce

Pokud plátce DPH nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

 1. a)      1 000 Kč, pokud je dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
 2. b)      10 000 Kč, pokud je podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
 3. c)      30 000 Kč, pokud je nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 4. d)      50 000 Kč, pokud je nepodá ani v náhradní lhůtě.

14.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.

 


Sazby DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna schválila změny v DPH od příštího roku. Zavedení další sazby daně ve výši 10 % se má týkat pouze příštího roku, následně by mělo dojít k návratu ke dvěma sazbám daně. Podívejte se spolu s námi, jakých změn se v rámci daní z přidané hodnoty dočkáme oproti DPH 2014.

Poslanci schválili návrhy změn v sazbách DPH od roku 2015. O dalším osudu novely bude rozhodovat Senát.

Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se nově má nazývat první snížená sazba daně, má být zavedena i druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba daně ve výši 21 %.

 Do sazby 10 % mají být zařazené následující položky, které obsahuje zákon o dph – návrh přílohy č. 3a

 • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti jsou definovány v příloze č. 3a zákona o DPH odkazem na evropské nařízení o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

 • Prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely

Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – pokud jsou určené pro výše uvedené účely a spadá pod vyjmenované kódy kombinované nomenklatury.

 • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované

Nevztahuje se na zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy (podle zákona o regulaci reklamy). V příloze č. 3a zákona o DPH je též definováno, co se rozumí tištěnou knihou a obrázkovou knihou pro děti.

7.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.