Implementační novela zákona o DPH od 1. ledna 2015

V roce 2015 nás čekají nejpravděpodobněji tři novely zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Dne 12. září 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 196/2014 vyhlášena první novela ZDPH, tzv. implementační novela, která bude účinná od 1. ledna 2015 (dále jen „novela ZDPH”).

 Okruhy změn

Novela ZDPH obsahuje následující věcné změny:

  1. a) změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
  2. b) rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
  3. c) nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

Ke změnám v bodě a) a b)

Zásadní změnou je nové zvláštní pravidlo pro stanovení místa plnění u vybraných služeb, tj. telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015 dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby.

V návaznosti na výše uvedenou změnu pravidel pro stanovení místa plnění u poskytování vybraných služeb se od 1. ledna 2015 pro usnadnění plnění povinností k DPH rozšiřují zvláštní režimy pro neusazené osoby. Dosavadní zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU (dosud § 88 ZDPH) se rozšiřuje o okruh telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání  (tzv. zvláštní režim mimo Evropskou unii). Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k dani, které jsou usazené v EU, ale ne v členském státě konečného zákazníka (tzv. režim Evropské unie).

Pro oba zvláštní režimy se zavádí do ZDPH společný pojem zvláštní režim jednoho správního místa (překlad anglického pojmu „mini One Stop Shop”), který vychází z prováděcího nařízení č. 282/2011, do něhož byla úprava týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa zapracována prováděcím nařízením č. 967/2012).

Princip tohoto dobrovolného zvláštního režimu spočívá v tom, že poskytovatel výše uvedených služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a poukazuje platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím elektronického portálu vedeného v konkrétním členském státě, kde se k režimu registruje (v tzv. členském státě identifikace), bez toho, aby se registroval pro účely DPH ve všech jednotlivých členských státech, kde poskytuje uvedené služby. Tento členský stát identifikace získané informace a platby předává ostatním členským státům, ve kterých jsou služby poskytnuty, ale ve kterých tato osoba povinná k dani není usazena (tzv. členským státům spotřeby).

Pro lepší pochopení zvláštního režimu uvádím příklad českého plátce, který má v ČR sídlo a poskytuje vybrané služby jak v ČR, tak i v jiných členských státech, tj. např. v Polsku (PL), Itálii (IT) a Bulharsku (BU). Český plátce si zvolí za stát identifikace PL, státy spotřeby jsou BU a IT. Český plátce přizná a odvede DPH za vybrané služby poskytnuté v PL, IT a BU ve státě identifikace, tj. v PL. Polský správce daně předává do jednotlivých států spotřeby informace a platby daně viz obrázek č. 1 „Zvláštní režim pro plátce v ČR”.

Většina ustanovení týkající se zvláštního režimu jednoho správního místa se týkají správy daně, kde jsou uvedena jak ustanovení vyplývající ze směrnice Rady, tak aplikace daňového řádů. Tato ustanovení jsou zahrnuta v hlavě IV dílu 2 v § 110a až § 110ze ZDPH. V souladu se směrnicí o DPH se daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa platí správci daně v tuzemsku jakožto státu identifikace vždy v eurech.

Ke změnám v bodě c)

Novým vymezením území členského státu Evropské unie dochází ke změně ve vymezení území, která se nepovažují za území členského státu Evropské unie, a tím ani za území EU. Francouzské regiony, které jsou uvedeny v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, se pro účely DPH považují za třetí zemi. Těmito zeměmi jsou Guadeloup, Francouzské Guayany, Martinik, Réunionu, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy. Za třetí zemi se považuje také ostrov Mayotte, který přistoupil k Francii a stal se tak nevzdálenějším francouzským departmentem.

Předložená novela zavádí také některé změny ve struktuře ZDPH, které jsou přehledně vyobrazeny ve zvláštní části důvodové zprávy, kterou lze vyhledat na stránkách poslanecké sněmovny pod tiskem č. 214.

Dne 21. srpna 2014 byla na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/) zveřejněna informace „DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop)”, která odpovídá na základní otázky nového režimu jednoho správního místa.

Další plánované změny ZDPH

Na závěr bych chtěla jen krátce upozornit na projednávání, v pořadí druhé letošní novely ZDPH s předpokládanou účinností od 1. ledna 2015 v Poslanecké sněmovně, kterou je sněmovní tisk č. 251, tzv. sazbová novela ZDPH. Tato sazbová novela obsahuje především návrh druhé snížené sazby daně ve výši 10 %, ale pouze na vybrané druhy zboží, kterými jsou knihy, léky a nenahraditelná dětská výživa.

Dále v pořadí třetí letošní novelou ZDPH v Poslanecké sněmovně je sněmovní tisk č. 291, tzv. řádná novela ZDPH. Tato řádná novela obsahuje především zavedení kontrolního hlášení, a to s účinností od 1. ledna 2016 a mimo jiné také rozšíření rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti s účinností od 1. ledna 2015, tzv.dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti. První z těchto dočasných režimů umožňuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 ZDPH ta plnění, u kterých bude použit režim přenesení daňové povinnosti. Seznam plnění zahrnuje nově např. dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. Druhý dočasný režim, tzv. mechanismu rychlé reakce, který umožní nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.

 30.9.2014, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH a daňové doklady po novele zákona o DPH od ledna 2015  a díky paní lektorce Ing. Janě Ledvinkové se seznamte se změnami v zákoně o DPH.