Změny v oblasti DPH od roku 2015

Sazba DPH 2015 projde od nového roku změnou. O dalším osudu novely bude rozhodovat Senát. Vedle dosavadní snížené sazby daně ve výši 15 %, která se nově má nazývat první snížená sazba DPH, má být zavedena i druhá snížená sazba DPH  ve výši 10 %. Nadále má zůstat základní sazba DPH ve výši 21 %. Mezi hlavní témata  seminářů zaměřených na novelu zákona o DPH 2015  bude patřit právě sazba DPH.

V roce 2015 nás čekají nejpravděpodobněji tři novely zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Dne 12. září 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 82 pod č. 196/2014 vyhlášena první novela ZDPH, tzv. implementační novela, která bude účinná od 1. ledna 2015 (dále jen „novela ZDPH”). Je určitě nutné se s novelou podrobněji seznámit díky školením, které vedou zkušení odborníci.

Okruhy změn

Novela DPH 2015 obsahuje následující věcné změny:

  1. změny v pravidlech pro stanovení místa plnění ve smyslu čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
  2. rozšíření zvláštních režimů jednoho správního místa pro neusazené osoby poskytující vybrané služby podle čl. 5 směrnice Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, s účinností od 1. ledna 2015,
  3. nové vymezení území členského státu Evropské unie ve vazbě na směrnici Rady 2013/61/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.

Další změny nastaly v oblasti přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat daň se má nově přenášet na příjemce i při dodání dalšího zboží, u něhož tak stanoví vláda nařízením. Od roku 2015 se zvažuje zavést tento postup například na obiloviny, vybrané kovy či mobilní telefony.

Směrnice Rady č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU umožňují členským státům volitelný a dočasně používaný mechanismus přenesení daňové povinnosti při dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a dále zavedení mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH 2015. V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti, se kterými budete seznámeni v odborně vedených kurzech.

Zákon o DPH 2015  má být doplněn o ustanovení o dočasném použití režimu přenesení daňové povinnosti. V tomto režimu má povinnost přiznat daň příjemce u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH 2015, pokud tak vláda stanoví nařízením.

———————————————————–

Přihlaste se na seminář DPH v praxi – příklady, příklady, příklady  a díky paní lektorce Olze Holubové se seznamte se změnami v zákoně o DPH v praxi.